B'me By Wacoal (ปลุกยักษ์)

B'me By Wacoal (ปลุกยักษ์)

March 19, 2019

B'me By Wacoal (ปลุกยักษ์) ปลุกพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน

บริษัท PensMarketing และทีมผู้บริหาร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดอบรมพนักงาน B'me

เพื่อเพิ่มศักยภาพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิด สร้างแรงบันดาลใจและขวัญกำลังใจ ให้พนักงานทุกคนพัฒนาตนเองอยู่

ตลอดเวลา เพื่อให้มีความพร้อมรับมือในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา